Kolejne zmiany taryf dla energii elektrycznej w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia ministra energii w/s szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

W związku z rozporządzeniem ministra energii z 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2017, poz. 2500), czterech największych operatorów systemów dystrybucyjnych; tj. Enea Operator Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A., Energa Operator S.A., Tauron Dystrybucja S.A. po raz kolejny złożyło w ubiegłym tygodniu wnioski do Prezesa URE o zmiany taryf w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. W połowie grudnia Prezes URE zatwierdził taryfy dla energii elektrycznej dla pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej na 2018 r., z czego czterech (bez innogy Stoen Operator) wystąpiło pod koniec grudnia o zmianę taryfy. Zmiany zostały zatwierdzone przez Prezesa URE 3 stycznia br.
Zaproponowane korekty polegały na utworzeniu odrębnej dodatkowej grupy taryfowej dla odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych, tzw. G12as, w celu stymulowania tych odbiorców do zużywania większej ilości energii elektrycznej w godzinach od 22OO do 6OO. Obecne zmiany taryf największych dystrybutorów polegają na ponownym obniżeniu składnika zmiennego stawki sieciowej w nowoutworzonej grupie taryfowej G12as. Składnik ten spółki ustaliły w granicach od ok. 9 do 10 % składnika zmiennego w grupie taryfowej G11 i w G12as dla strefy dziennej.
Ponieważ zaproponowane zmiany są korzystne dla odbiorców i zgodne z przepisami prawa, Prezes URE w dn. 16 stycznia 2018 r. zatwierdził aktualizacje taryf czterech OSDp. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Pomimo wezwania przez Prezesa URE, dotychczas nie wpłynął do Urzędu wniosek innogy Stoen Operator w tej sprawie.

Decyzje taryfowe zostały opublikowane w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna.

 

Źródło: ure.gov.pl

Podziel się wiadomością.....