Polkomtel przejmuje pełną kontrolę nad Nordisk Polska Sp. z o.o – przejęcie praw i obowiązków oraz migracja klientów.

INFORMACJA DLA KLIENTA O PRZEJĘCIU PRZEZ POLKOMTEL PRAW I OBOWIĄZKÓW NORDISK POLSKA SP. Z O.O. 
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE.

Informacja dla klienta

Uprzejmie informujemy, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 listopada 2019 roku wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego połączenie Polkomtel Sp. z o.o. z Nordisk Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez przeniesienie całości majątku Nordisk Polska sp. z o.o. na Polkomtel sp. z o.o., w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

W dniu połączenia Polkomtel Sp. z o.o. przejął wszystkie prawa i obowiązki Nordisk Polska Sp. z o.o.
W rezultacie, od dnia 29 listopada 2019 r. stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej przez Państwa z Nordisk Polska Sp. z o.o. jest POLKOMTEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-673, ul. Konstruktorska 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000419430, NIP 527-10-37-727, kapitał zakładowy 2.360.069.800,00 zł.

Wszelką korespondencję, w tym związane z umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawiadomienia, oświadczenia i reklamacje prosimy kierować na następujący adres: POLKOMTEL Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ulica Wojska Polskiego 3/H13, 39-300 Mielec, pod numer telefonu: 22 376 40 00 fax: 22 250 22 60 lub adres poczty elektronicznej: bok@nordiskpolska.pl.
Powyższa zmiana nie wiąże się ze zmianą treści umowy ani warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 376 40 00.

Źródło: nordiskpolska.pl
Podziel się wiadomością.....