Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu przy Radzie ds. Innowacyjności – prezentacja „Gospodarka oparta o dane. Przemysł+”

31 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie Międzyresortowego Zespołu przy Radzie ds. Innowacyjności, na którym zaprezentowano opracowaną w Ministerstwie Cyfryzacji koncepcję „Przemysłu+” opartą na zasadzie swobodnego przepływu danych. Zastosowanie tej koncepcji przyczyni się do wzrostu produktywności gospodarki unijnej i umożliwi osiągnięcie przewagi konkurencyjnej UE w wymiarze globalnym.
Ministerstwo Cyfryzacji podejmuje znaczące wysiłki na rzecz rozwoju gospodarki opartej o dane. W zeszłym roku Ministerstwo zleciło badanie, żeby sprawdzić jakie znaczenie dla rozwoju Polski oraz innych państw europejskich mają dane i ich przetwarzanie. Wykazało ono, że inwestowanie w dane i tworzenie na ich podstawie nowych modeli biznesowych może przynieść wiele korzyści, szczególnie w państwach regionu Grupy Wyszehradzkiej. Polska upatruje swoją wyjątkową szansę w budowie jednolitego rynku cyfrowego, dlatego jest liderem ambitnych inicjatyw, w tym regulacji dotyczącej swobodnego przepływu danych w UE. Dane stają się najważniejszym surowcem przyszłości, który wymaga szybkiego wprowadzenia nowej, zliberalizowanej polityki. Rozwój zaawansowanych technologii, rozwiązań chmurowych, łączności 5G, Internetu rzeczy, transportu autonomicznego i sztucznej inteligencji współtworzy nową data-economy. Dzięki aktywności Pełnomocnika RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego Polska staje się ważnym uczestnikiem szerokorozumianych przedsięwzięć cyfrowych na forum UE. Musimy w pełni wykorzystać szanse, jakie niesie ze sobą transformacja cyfrowa.

Więcej informacji na temat koncepcji Przemysł+

Źródło: gov.pl

Podziel się wiadomością.....
ALERT RCB !!!