WAŻNE – Zmiany w prawie telekomunikacyjnym trafiły do prac w Sejmie

Ilustracja do artykułu

Sejm zaczyna prace nad przygotowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacją ustawy prawo telekomunikacyjne. Zapewni ona m.in. lepszą ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami i nadużyciami związanymi z smsami premium. Usprawni też system ostrzegania o możliwych zagrożeniach, takich jak np. możliwe klęski żywiołowe.

Główny cel przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacji to kompleksowa ochrona konsumentów na rynku telekomunikacyjnym i wyposażenie regulatora rynku, prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w dodatkowe, skuteczne narzędzia. W proponowanym kształcie pozwoli ona też na sprawniejsze ostrzeganie przed możliwymi zagrożeniami, takimi jak np. klęski żywiołowe.

W styczniu Rada Ministrów poparła nasze propozycje zmian i dziś Sejm rozpoczął prace nad ustawą. Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na stronie Sejmu RP.

Najważniejsze zmiany:

1. Ochrona abonenta przed nieprzewidzianymi rachunkami za usługi o podwyższonej opłacie i niechcianymi usługami:

• Wzmacniamy regulacje dotyczące progów kwotowych na tzw. usługi Premium Rate, czyli drogich, dodatkowo płatnych smsów. Do dotychczasowych trzech progów: 35, 100 i 200 zł dodajemy próg 0 zł (czyli całkowita blokada tego rodzaju usług),
•Obecnie abonent może, ale nie musi określać, czy chce korzystać z usługi smsów o podwyższonej opłacie. A jeśli chce – do jakiej kwoty. W efekcie jest to furtka do nadużyć dla nieuczciwych firm. Zgodnie z naszym projektem, jeśli abonent nie określi żadnego progu – progiem domyślnym będzie 35 zł,
• Przekroczenie progu zaskutkuje koniecznością poinformowania abonenta o tym fakcie i automatyczną blokadą połączeń na numery premium. Obecnie blokada jest uruchamiana dopiero na żądanie abonenta – projekt wprowadza obowiązek uruchomienia jej natychmiast po osiągnięciu wybranego lub domyślnego progu,
• Chcemy zwiększyć świadomość abonentów co do charakteru usługi, którą zamawiają – abonent będzie musiał wyrazić zgodę na świadczenie bezpośrednio przed jego rozpoczęciem, co zwiększy świadomość abonentów co do charakteru usługi, którą zamawiają – np. odbieranie cyklicznej, powtarzalnej usługi sms premium (np. dowcip dnia),
• Wprowadzamy możliwość blokowania połączeń nawet w przypadku, gdy są bezpłatne. Chodzi o ochronę – głównie dzieci – przed nieodpowiednimi treściami,
• Zobowiązujemy dostawcę tego rodzaju usług do zamieszczania informacji o nich na rachunku telefonicznym. Dzięki temu abonent będzie świadomy, gdzie kierować reklamację,
• Jeśli dojdzie do nadużyć lub niedopełnienia obowiązków, abonent nie będzie mógł być obciążony opłatą.

2. Uporządkowanie rejestru usług o podwyższonej opłacie, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (regulatora rynku telekomunikacyjnego):

• Podmiot realizujący dodatkowe świadczenie (czyli treść, a nie usługę telekomunikacyjną) będzie musiał podać więcej informacji w zgłoszeniu, m.in. wskazać adres poczty elektronicznej i numer telefonu, które umożliwią skuteczny kontakt z dostawcą usługi,
• Zgłoszenie będzie zawierać oświadczenie o prawdziwości danych w zgłoszeniu – wprowadzona będzie odpowiedzialność karna za podanie nieprawdziwych danych – obecnie brak jest takiej sankcji,
• Nowy termin zgłoszenia usługi do rejestru – 14 a nie 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia,
• Na dostawcach dodatkowego świadczenia ciążyć będzie obowiązek stałej aktualizacji danych zawartych w rejestrze, aby zawierał on tylko aktualne dane o faktycznie oferowanych na rynku usługach,
• Operator (a zatem podmiot, na czyjego infrastrukturze oferowane będą usługi – może być niezależny od dostawcy usługi o podwyższonej opłacie) będzie miał obowiązek blokować usługi niewpisane do rejestru, co wymusi na podmiotach zamierzających oferować tego rodzaju usługi, wpisywanie się i dbanie o aktualność danych w rejestrze.

3. Nowe narzędzia regulatora rynku telekomunikacyjnego – Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

Prezes UKE będzie mógł w drodze decyzji nakazać:

• Przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu – zablokowanie dostępu do numeru lub pobierania opłat za usługi premium,
• Podmiotowi realizującemu dodatkowe świadczenie – zaprzestanie świadczenia usługi,
• Usługodawcy (np. portalowi społecznościowemu) – usunięcie informacji promocyjnych lub reklamowych usług premium,
• Wprowadzenie kar za niewykonanie obowiązku blokowania usług o podwyższonej opłacie niewpisanych do rejestru.

4. Zmiany w zarządzaniu kryzysowym.

Pozwolą one na wysyłanie abonentom bezpłatnych komunikatów SMS o zagrożeniach na obszarze ich zamieszkania. Określenie obszaru występowania zagrożenia oraz treści komunikatu SMS będzie zapewniane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

 

Źródło: gov.pl

Podziel się wiadomością.....